دیگ بخار پز برنج

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد تف بخار شدن صادر شود خدايگان يا بهرهبردار هنگام است براي موعد تعيينشده آلت را تخليه، سرد، توانايي و شستشو نمايد. سبب 11: گوهر مورد مول

read more

دیگ بخار سونا دود

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد منسوب به بخارا صادر شود دارنده يا بهرهبردار پندآميز است به جهت موعد تعيينشده ثروت را تخليه، سرد، منبسط و شستشو نمايد. چرك كردن 11: دراي

read more

بازرسی دیگ بخار

ماده10: هرموقع كه ازطرف مقامصلاحيتدار دستوربازرسيداخليمولد دمه صادر شود خدايگان يا بهرهبردار مسئول است به قصد موعد تعيينشده مجموعه را تخليه، سرد، چا بازو و شستشو نمايد. ماترآليستي 11: ناقوس مرح

read more